YUKARI
  • Otomatik kapanma
  • VAR
  • Gizli rezistans
  • VAR